جمع آوری و انتقال مواد

 جمع آوری و انتقال مواد

جمع آوری و انتقال مواد یکی دیگر از بخش های مهم نظافت محیط های صنعتی می باشد. در این قسمت با توجه به نوع تولید مراکز صنعتی نیاز به دستگاه هایی برای جمع آوری و انتقال آنها به خارج از از کارخانه به وجود می آید . در بعضی از مراکز صنعتی برای جابجایی مواد تولید شده به جایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد که انتقال این مواد به وسیله مکنده های قوی به داخل تانکر های حمل بار انتقال داده می شود به مکان مورد نظر حمل می شود.

همچنین استفاده از لجن کش برای تخلیه فاضلاب و جابجایی پسماندهای صنعتی کارخانه ها در بخش نظافت محیط های صنعتی قرار می گیرد.