نماشویی

نماشویی

در وهله اول این سوال پیش می آید که چرا باید نمای یک ساختمان تمیز باشد؟ این موضوع از لحاظ زیباشناسی در ذهن ما به وجود می آید . نمای پاکیزه یک ساختمان زیباتر به نظر می رسد . همانطور که به نمای یک یاختمان نگاه می کنیم پاکیزگی نما نظر افراد را برای ورود به داخل جذب می کند و  میزبان افراد بیشتری می تواند باشد. غالباً نمای ساختمان های تجاری و اداری و تئاتر و سینماها درجه و اهمیت بیشتری به پاکیزگی نسبت به کارخانه ها ی صنعتی دارند. برای مثال در نظر بگیرید که نمای ساختمان بانک برای مشتریان و صاحبان حساب و سرمایه گذاران در بانک می تواند از لحاظ ذهنی تاثیر مثتی داشته باشد درحالی که یک انبار از لحاظ اهمیت درجه خیلی کمتری نیاز به نظافت نما دارد.