نظافت محوطه

نظافت محوطه

در نظافت محوطه مسکونی ، تجاری ، تفریحی و ...  با توجه به مکان مورد نظر و اِلِمان های موجود در مجموعه مانند نرده ها ، صندلی ها ، سطل های زباله و ...  نظافت و شستشو انجام میپذیرد . در این مجموعه ها با در نظر گرفتن گستردگی پروژه و محوطه های آنها از نیروی انسانی و دستگاه ها و ماشین آلات مخصوص نظافت و شستشو استفاده می نمایند . نظافت و شستشوی اماکن ورزشی و نرده ها نیز از زیر مجموعه های نظافت محوطه می باشد و با توجه به نظافت صحیح این مجموعه ها حضور افراد در مجموعه های ورزشی با استقبال بیشتری رو به رو می شود و برای این نوع مجموعه ها دارای سود اقتصادی می باشد .