خدمات

شرکتهای خدماتی نظافتی معتبر امروزه خدمات متنوعی را ارائه می نمایند. از جمله مرسوم ترین خدمات این شرکتها در ارتباط با نظافت داخلی، نظافت محوطه، نظافت صنعتی و انجام عملیات های صنعتی می باشد. انجام نظافت در کلیه فضا های داخلی و بیرونی یا محوطه در مجتمع های تجاری-اداری اعم از پارکینگ ها، طبقات و سایر مشاعات از جمله امور تخصصی شرکتهای خدماتی نظافتی می باشد. 

اخیراً در مقوله های کاری این شرکتها انجام عملیات های صنعتی و نظافت صنعتی قرار گرفته اند. در صورت انجام به موقع و صحیح اینگونه امور، صرفه اقتصادی بسیار مناسبی برای واحد های تجاری به ارمغان می آید. برای مثال جمع آوری زباله ها و مواد باقی مانده در کف سالن تولید و بازگرداندن دوباره آنها به خط تولید می تواند موجب صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و تولید بهینه شود، یا به عنوان مثالی دیگر می توان عملیات تخریب بتن با استفاده از واترجت های صنعتی را ذکر نمود که به کمک این شیوه تخریب بتن با سرعت و سهولت بسیار ویژه ای همراه گردیده است.