هایپراستار اصفهان

اصفهان - اصفهان

هایپراستار ها فروشگاه های بزرگ جهت عرضهه ی نیاز های روزمره ی افراد می باشند و امروزه خرید افراد را سهولت بخشیده و صرفه ی زمانی مناسبی را برای شهروندان به ارمغان آورده اند. در ابتدای سال 95 همزمان با افتتاح این فروشگاه، امور نظافتی آن به شرکت خدمات نظافتی توان کاران الوند واگذار شد. این شرکت با تامین نیروی انسانی مجرب در انجام امور نظافتی و همچنین با استفاده از تجهیزات مکانیزه ی نظافتی، فعالیت خود را در این فروشگاه آغاز نمود.